Commissione Diabete

Olga Eugenia Disoteo

Olga Eugenia Disoteo

olgaeugenia.disoteo.amediabete@gmail.com

Coordinatore Commissione Diabete
Commissione Economica

Silvia Acquati

Silvia Acquati

silvia.acquati@auslromagna.it

Commissione Diabete

Giuseppe Favacchio

Giuseppe Favacchio

giuseppe.favacchio@gmail.com

Commissione Diabete

Alessandra Fusco

Alessandra Fusco

alefusc@yahoo.it

Commissione Diabete
Commissione Obesità e Metabolismo

Elisabetta Marchesi

Elisabetta Marchesi

emarchesi85@gmail.com

Commissione Diabete

Francesco Tassone

Francesco Tassone

francesco.tassone@gmail.com

Commissione Diabete
Sezione Dislipidemie

Valentina Todisco

Valentina Todisco

valentinatodisco@virgilio.it

Commissione Diabete

Carmela Coccaro

Carmela Coccaro

carmelacoccaro@yahoo.it

borsista Commissione Editoriale e FAD
Commissione Diabete